Om Platea

 

“Modiga hjärtan med viljan, styrkan och kunskapen att förändra”

 

All verksamhet som bedrivs inom ramen för Platea sker med barnets/ungdomarnas bästa i fokus. Verksamhetens personal strävar alltid efter att uppmärksamma och vara lyhörda för samtliga barns/ungdomars individuella behov. Barns Behov I Centrum (BBIC) genomsyrar hela processen från det att en första kontakt tas fram till den dag då vårt uppdrag avslutas. Platea har för tillfället tre enheter vilka är SödraVillan, Prästgården och Maskrosen-öppenvård samtliga enheter ligger i Hagfors kommun.

Södra villan

IMG_0504Enheten Södra Villan har åtta platser för barn från 0-12 år (samplacerade syskon upp till 16 år) ensamma eller med deras familjer. Placeringarna kan vara av både akut-, utrednings- och behandlingskaraktär och Villan tar emot barn/familjer där barnen är omhändertagna enligt SoL samt LVU § 2, § 3 och § 6. Vid placeringar enligt LVU § 3 tar vi enbart emot placeringar som grundas på “något annat socialt nedbrytande beteende”.

Läs mer om Södra Villan HVB…

 

Prästgården

DSC01485På enheten Prästgården står åtta platser till förfogande för barn 3-12 år utan samplacerade vårdnadshavare. På Prästgården finns möjlighet att placera större syskonskaror tillsammans.

Vi tar emot barn där placeringsorsaken är allvarliga brister i hemmiljön, såsom föräldraförmåga, missbruk, akut psykisk ohälsa hos vårdnadshavare, frihetsberövade vårdnadshavare, psykisk/fysisk misshandel, och hedersrelaterat behov av skydd.

All verksamhet på Prästgården sker för barnens bästa. Vi strävar efter att erbjuda en så hemliknande och trygg miljö som möjligt.

Placeringarna kan vara av både akut-, och utredningskaraktär och sker enligt Socialtjänstlagen (SoL), eller enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) § 2 och § 6.

I utredningsförfarandet ligger Barns Behov I Centrum (BBIC) som grund i vår strävan att göra utredningar som främjar barnens bästa. Barnets individuella behov och särskilda förutsättningar sätts i relation till föräldrarnas/vårdnadshavarnas förmåga och i förlängningen föreslås adekvata stödinsatser. Läs mer om Prästgården HVB här….

Öppenvården

Skärmavbild 2015-02-06 kl. 07.51.08Huvudsyftet med öppenvården är att den skall fungera som socialtjänsternas insatsstöd, i de fall då de själva inte har tillräckliga insatser att tillgå. Vi kan exempelvis erbjuda tjänster såsom utredningar i hemmiljö, intensivstöd, kontaktperson eller umgängesstöd. Vi arbetar utifrån era uppdrag och genomförandeplaner, skickar regelbundet uppföljningsrapporter i varje enskilt ärende.

Vi har en dygnetruntjour som gör att vi alltid finns tillgängliga för frågor, funderingar och akuta insatser. Vårt mål är att underlätta handläggarens arbetsbörda, exempelvis genom att förlägga möten på ert kontor för att bespara er tid. Läs mer om Maskrosen Öppenvård här….