Behandlingsplacering

 

Kontaktperson och behandlingsansvarig

När en familj eller ensamma barn/ungdomar skrivs in på någon av våra enheter, utses omgående en kontaktperson. Kontaktpersonen och den behandlingsansvarige bildar tillsammans ett behandlande team.

Genomförandeplan

I ett första samtal med klienten gör behandlingsansvarig en utvärdering av den genomförandeplan, som uppdragsgivarna har upprättat. Utvärderingen görs för att tillsammans med klienten fastställa vilket träningsområde, som denne själv är motiverad att börja fokusera på.

Kognitiv beteendeträning

Tillsammans med klienten arbetar vi för att förändra tanke- och beteendemönster. I initialskedet observerar vi och kartlägger underskotts- och överskottsbeteenden, särskilt i vilka situationer dessa beteenden yttrar sig. Detta görs för att få reda på om det finns ytterligare områden, där klienten behöver hjälp och stöd.

Individuella träningsområden

Kartläggningen mynnar tillsammans med placeringsinformationen ut i olika träningsområden. Det unika med detta är att varje träningsområde är individuellt och mätbart och kan infogas i klientens genomförandeplan.

Exempel på moment och insatser i behandlingen

 • Motiverande samtal (MI), cirka ett samtal/vecka
 • “Här- och nu-samtal” tillsammans med kontaktperson (planering och feedback)
 • Enskilda samtal varje vecka på bestämd tid med återkoppling till skriftliga observationer och interventioner
 • Triangulerande samtal – viktigt vid föräldra-barnplacering.
 • Leksamtal med hjälp av dockor och inomhussandlåda
 • Barnsamtal, ibland med hjälp av nallekort
 • Modellinlärning, i dagliga situationer och inom det individuella problemområdet
 • Strukturerade veckoscheman, för att skapa förutsägbarhet och trygghet
 • Veckoplanering med barnet/ungdomen en gång/vecka. Barnet får eget schema där det tydligt framgår tider för samtal med kontaktperson eller behandlare, möten med socialsekreterare, aktiviteter, skola/öppen förskola m.m.
 • Förstärkning. Enligt det salutogena perspektivet, stärks det som fungerar och har en bra inverkan på klienten. Om barnets välmående gynnas av någon aktivitet som t ex  fotboll, skapas möjlighet för barnet att utöva den aktiviteten.
 • Uppföljningssamtal efter cirka fem MI samtal och fem till sex behandlingsveckor.
 • Revidering av genomförandeplanen och en ny behandlingsperiod påbörjas

Behandlingsideologi för ett varaktigt resultat

Plateas behandlingsideologi bygger på en systemteoretisk grundsyn, där människans ses som en del i ett system. I våra verksamheter ligger fokus på människan i sina relationer och i sitt sammanhang. Särskild uppmärksamhet ägnas åt barns och ungdomars möjligheter till delaktighet i förändrings- och utvecklingsarbetet, samt deras psykologiska utveckling, rättigheter och livsvillkor. Det är vitalt att klienternas närstående är delaktiga i förändringsprocessen för att nå ett så varaktigt resultat som möjligt.

Behandlingsrapporter

Var sjätte vecka skickas en skriftlig rapport i BBIC-format utifrån målen i genomförandeplanen till ansvarig socialsekreterare. På det viset får socialsekreteraren en bra insikt i hur behandlingen framskrider.