Familjehem utbildade av Platea

 

 

Platea erbjuder följande tjänster inom familjehemsvård

 • Konsulentledd jourhemsvård
  Flexibla och erfarna jourfamiljer som inledningsvis har daglig kontakt och nära stöd av våra kunniga familjehemskonsulenter.
 • Konsulentledd familjehemsvård
  Våra familjehem har tillgång till stöd dygnet runt. Konsulenten stöttar familjehemmet i att följa vård– och genomförandeplaner inklusive sköta kontakter med skola, hälso- och sjukvård, kontakt med biologiska föräldrar/umgänge samt andra myndigheter utifrån den placerades behov.
 • Förstärkt konsulentledd familjehemsvård
  Möjligheten finns att inom ramen för konsulentledd jourhems- eller familjehemsvård, få en än mer omfattande och kvalificerad insats. Detta kan exempelvis innefatta mer omfattande handledning, särskilt kvalificerade jour– eller familjehemsföräldrar och/eller att familjehemskonsulenten tar en aktiv roll i kontakter med andra myndigheter såsom skola eller sjukvård.
 • Kraftigt förstärkt familjehemsvårdHos några av våra familjehem kan också kraftigt förstärkt familjehemsvård erbjudas, där familjehemmet alltid har en hemmavarande förälder på heltid, och där täta kontakter hålls mellan familjehemskonsulent och familjehemmet, initialt så mycket som behövs därefter med handledning/utbildning internt eller externt var 14:e dag.Möjlighet finns också vid större behov i perioder att personal från Platea stärker upp i familjehemmet genom att finnas på plats i hemmet.

 

Våra familjer

Plateas familjehem ska känna trygghet i sina uppdrag med modiga hjärtan, viljan, styrkan och kunskapen att förändra. Vi har ett uppbyggt samarbete med familjehem på olika håll i Värmland och Örebro län. Familjerna har en stor bredd gällande sammansättning, erfarenhet, egenskaper och utbildning som möjliggör en bra matchning i många olika former av placeringar med barnets behov i centrum.

 

Jour dygnet runt

Våra familjehem kan dygnet runt få stöd och vägledning via telefon och vid behov också stöd på plats i hemmet. Vår erfarenhet är att det ökar möjligheten för familjehemmen att kunna tillgodose de placerade klienternas behov, om de har möjlighet att ventilera situationer som uppstår så fort som möjligt.

 

Handledning

Familjehemmen får regelbundet handledning av Plateas egna familjehemskonsulenter samt av en extern handledare.

 

Hel vårdkedja

Platea har, genom sina tre enheter Maskrosen, Södra Villan och Prästgården möjlighet att erbjuda en fullständig vårdkedja med akut-, skydds-, utrednings– och behandlingsinsatser både inom HVB och öppenvård.

 

Utredning/utbildning

För att kunna tillförsäkra en god kvalité i vår familjehemsvård genomför vi en nogrann utredning av våra familjehem. I denna ingår BRA-fam, registerutdrag och referenser, i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter. Utredningen i kombination med grundutbildningen ”Ett hem att växa i” som alla familjehem utbildas i, leder samtidigt till en djupare insyn kring familjerna. Detta underlättar för att göra rätt matchning mellan barn och familj och för vår möjlighet att ge dem maximalt stöd i deras uppdrag. Utredningen kan på begäran lämnas till uppdragsgivande kommun som underlag till deras utredning.

 

Fortbildning/aktiviteter

Utöver den inledande grundutbildningen erbjuds Plateas familjehem att gå olika fortbildningar utifrån familjehemmens uppdrag/roll samt vid behov mer kunskaper utifrån den placerades specifika behov, exempelvis med anledning av funktionsnedsättning. Familjehemmen erbjuds också att delta i aktiviteter samt medlemskap i föreningar och organisationer kring familjehemsvård.

 

Uppföljning

I enlighet med uppdragsgivarnas önskemål och utifrån det enskilda ärendet görs en bedömning hur återrapporteringen till socialtjänsten skall se ut. Det finns alltid någon att nå på Maskrosen för information. Vid oroliga situationer informeras alltid ansvarig socialsekreterare omgående.

 

Kompletterande öppenvårdsinsatser

Platea kan, tack vare den hela vårdkedja som vi bedriver, erbjuda en rad olika kompletterande insatser till en jour– eller familjehemsplacering. Exempel på dessa är:

 

 • KBT-behandling för barnet eller biologförälder.
 • Stödsamtal för barnet, såsom ART, RePulse el dylikt.
 • Kvalificerad kontaktpersoninsats till barn eller biologförälder.
 • Individanpassade föräldrastödsprogram för biologföräldrar.
 • Utredningsinsats. Barnets psykosociala förhållanden utreds på liknande sätt som vid en utredningsplacering på HVB.
 • NP-utredning. Genom uppbyggt samarbete kan vi erbjuda fullständig NP-utredning av ett rutinerat team bestående av barnläkare, neuropsykolog och sjukgymnast. Utredningen inleds inom 2 veckor och är färdig inom 3 månader.

 

Vill ni bli familjehem, klicka här för mer info.      Platea är medlem i faco – Familjevårdens Centralorganisation