Maskrosen – Öppenvård

 

Insatsstöd åt Socialtjänsten

Maskrosen öppenvård fungerar som insatsstöd åt socialtjänsten. Vi kan till exempel erbjuda:

  • utredningar i hemmiljö
  • behandlingar i hemmiljö
  • intensivstöd
  • kontaktperson
  • umgängesstöd

Vi har jour dygnet runt och är alltid tillgängliga för frågor, funderingar och akuta insatser. Vårt mål är tillmötesgå öppenvårdsförfrågningar och erbjuda skiftande insatser. För att underlätta för socialsekreterare och spara tid kan exempelvis möten förläggas till det lokala kontoret.

Enligt socialtjänstens uppdrag

Vi arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag, utför genomförandeplaner och skickar regelbundet uppföljningsrapporter i varje enskilt ärende.

Behandling

I hemmiljö kan behandlingen baseras på kognitiv beteendeträning där motiverande samtal (MI) kan vara en viktig beståndsdel. Under behandlingen arbetar vi fokuserat inom de olika förändringsområden som har angetts i genomförandeplanen.

Kontakta oss gärna för individuella lösningar, då varje ärende är unikt.

Utifrån uppdragets formulering, samt med stor hänsyn till klientens önskemål och medbestämmande, fokuserar vi på att i vardagen och i strukturerade samtal med klienten arbeta med att nå de mål som finns i uppdraget.
Vi erbjuder manualbaserade metoder såsom Kognitiv beteendeterapi (KBT), RePulse, Återfallsprevention (ÅP), Funktionell familjeterapi (FFT) och föräldraträningsprogram, exempelvis Aktivt föräldraskap.

Utredning

BBIC

De utredningar som utförs i Platea baseras på utredningssystemet BBIC. Vid utredningsuppdrag ingår en utredare samt en eller flera behandlingsassistenter för observationer och samtal.
Utredaren leder strukturerade utredningssamtal, och dessa tillsammans med observationer ligger till grund för utredningen. Utredningsuppdrag sträcker sig i regel över en tid om tolv veckor.

NP-utredning

Platea har samarbete med en neuropsykolog, en barnläkare och en sjukgymnast – ett så kallat NP-team, som på uppdrag från socialnämnden kan göra läkarundersökningar, psykologutredningar och neuropsykiatriska utredningar på såväl barn som föräldrar.

HOME

HOME är ett bedömningsinstrument som kan användas för att identifiera brister i stöd och stimulans i barns hemmiljö och målgruppen är barn i åldrarna 3–10 år. Bedömningsmetoden är väl utprövat internationellt och har under en period testats i Sverige. Socialstyrelsen har översatt och anpassat metoden till svenska förhållanden.

HOME hjälper till att operationalisera framförallt sidan ”Föräldrarnas förmåga” i triangeln i Barns Behov i Centrum. En väl genomförd HOME-intervju ger mer information om barnets situation än vad som behövs för att göra skattningarna och som är relevant i en barnavårdsutredning. HOME är uppbyggt av ett antal delområden och kan därför identifiera både styrkor och svagheter. HOME:s struktur gör att barnet blir delaktigt och därigenom framstår förälderns och barnets samspel tydligare. HOME är ett försök att undersöka hemmiljön ur barnets synvinkel och är inte enbart till för att bedöma förälderns förmåga. HOME kan minska förälderns känsla av att vara utpekad och stigmatiserad, eftersom punkterna är detsamma för alla familjer.

Kontaktpersonsuppdrag

På uppdrag av socialtjänsten kan Platea erbjuda kontaktpersonsuppdrag.  Hur uppdraget utformas beror på den enskilda klientens behov och uppdragsgivarens önskemål. En behandlingsassistent stöttar då familjen och/eller deltar vid aktiviteter tillsammans med ett barn/ungdom eller vuxen. Omfattningen kan variera mellan ett tillfälle varje månad eller flera träffar varje vecka.

Anpassade insatser

Vid särskilda önskemål om anpassade insatser kontakta oss gärna för vidare information.