Vad innebär det att vara familjehem?

 

 

Familjehem tar emot barn som behöver vård och fostran, under den tid som behövs i varje enskilt fall, något bestämt slutdatum finns sällan.

Ett jourhem tar hand om barn och ungdomar som ofta behöver komma omedelbart, de stannar en kortare tid medan socialtjänsten utreder vad som behöver göras.

Som kontaktfamilj ska man finnas som ett regelbundet stöd för ett barn och dess familj, t.ex. över en helg i månaden.

Det finns en hel del att fundera på innan man som familj antar den utmaning det innebär att ta emot ett okänt barn eller ungdom i sin familj. Det är viktigt att prata med alla i familjen innan man åtar sig ett uppdrag eftersom alla familjemedlemmar kommer att bli berörda.

De barn som placeras kommer med jobbiga erfarenheter, vad det kan handla om varierar från barn till barn. Men, något alla har gemensamt är att de blivit separerade från sina föräldrar. Barnen som placeras behöver komma till trygga och stabila vuxna som de kan räkna med under den tid de behöver dem.

Det finns stora skillnader i att vara familjehem mot att vara en ”vanlig” familj. Som familjehem tar man emot ett okänt barn eller ungdom till sin familj. Man öppnar också sitt hem för insyn och granskning av socialtjänst och barnets biologiska nätverk. Barn som placeras i familjehem har ofta större behov än de ”egna” barnen, på grund av de upplevelser de har bakom sig och att de blivit separerade från sina föräldrar.

Det kan vara tufft och tålamodsprövande att som familjehem möta dessa barn, samtidigt som många vittnar om att det ger mycket glädje och tillfredsställelse.

 

Hur går det till att bli familjehem?

 

 • När du/ni är intresserade av att veta mer om att samarbeta med Platea som familjehem börjar vi med ett hembesök. Då får du/ni chans att ställa frågor och vi pratar om vad uppdraget kan innebära.
 • Efter det så behöver alla i familjen över 18 år begära in registerutdrag från försäkringskassan, socialregister, kronofogden samt från polisens brotts-misstanke register.
 • Referenspersoner från privat samt yrkesliv kommer att begäras in till utredningen för varje tilltänkt familjehemsförälder.
 • När detta är klart inleds utredning utifrån socialstyrelsens riktlinjer med start genom bedömningsmetoden BRA-fam.
 • Sedan fortsätter utredningen med djupare frågor under några hembesök. Utifrån vikten av barns delaktighet kommer vi att prata med biologiska barn för att ta del av deras inställning till uppdraget.

 

Ni har rätt att ta del av alla handlingar samt avbryta utredningen om ni önskar.

Då varje barn/ungdom ska matchas till en familj som passar för specifika behov kan det gå en tid innan ett barn/ungdom flyttar hem till er.

 

Platea erbjuder följande tjänster inom familjehemsvård

 

 • Konsulentledd jourhemsvård
  Flexibla och erfarna jourfamiljer som inledningsvis har daglig kontakt och nära stöd av vår kunniga familjehemskonsulent.
 • Konsulentledd familjehemsvård
  Våra familjehem har tillgång till stöd dygnet runt. Konsulenten stöttar familjehemmet i att följa vård– och genomförandeplaner. Är behjälpliga familjehemmet att sköta kontakter med skola, hälso- och sjukvård, kontakt med biologiska föräldrar/umgänge samt andra myndigheter utifrån den placerades behov.
 • Förstärkt konsulentledd familjehemsvård
  Möjligheten finns att inom ramen för konsulentledd jourhems- eller familjehemsvård, få en än mer omfattande och kvalificerad insats. Detta kan exempelvis innefatta mer omfattande handledning, särskilt kvalificerade jour– eller familjehemsföräldrar och/eller att familjehemskonsulenten tar en aktiv roll i kontakter med andra myndigheter såsom skola eller sjukvård.

 

Våra familjer

För att kunna erbjuda socialtjänsten familjehem med en stor bredd i erfarenheter, utbildningar, språk– och kulturkompetens så söker vi samarbete med många olika familjer. Det viktiga är att familjen har ett stort intresse, tid och engagemang att lägga på att möta både ett barns behov, men också att samarbeta med oss, socialtjänst, skola och barnets föräldrar och övriga nätverk.

Jour dygnet runt

Våra familjehem kan dygnet runt få stöd och vägledning via telefon och vid behov också stöd på plats i hemmet. Vår erfarenhet är att det ökar möjligheten för familjehemmen att kunna tillgodose de placerade klienternas behov, om de har möjlighet att ventilera situationer som uppstår så fort som möjligt.

 

Handledning

Familjehemmen får regelbundet handledning av Plateas egna familjehemskonsulenter samt av en extern handledare.

 

Ersättningar och villkor

Platea betalar ut det högsta arvodet till familjehemmen, när det gäller omkostnaden görs en individuell bedömning på vart omkostnaderna kan hamna. Se vad Sveriges kommuner och landsting (SKL) föreslår. Vi håller även i övrigt de villkor som SKL och/eller Socialstyrelsen rekommenderar. Se länk.

 

 

Ring eller mejla någon av våra Familjehemskonsulenter

Linda E

Linda E

Linda F

Familjehemskonsulent
Ansvarar för kontakter med
socialtjänst och myndigheter.

Kontakt: 0563-121 77
linda@platea.se

Familjehemskonsulent

kontakt: 0563-120 75
linda.f@platea.se

Kontakta oss